خبر

شب چله و چهل حدیث آماده« محبّت و مهرورزى »

فصـل اول:

جايگاه مهرورزى در اسلام

نشان خردمندى

حضرت على عليه السلامفرمود: اوّل و سرآغاز عقل، دوستى كردن است. (زيرا مصالح دنيوى و اخروى انسان در گرو دوستى كردن با ديگران است).

پرینت احادیث

نصف دين

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: دوستى و مهرورزى (با مردم) نيمى از دين است.

پرینت احادیث

بهترين كارها

رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: بهترين كارها پس از ايمان به خدا، دوستى با مردم است.

پرینت احادیث

تولّى وتبرّى

امام صادق عليه السلام فرمود: دوستى و محبّت اولياى خدا و ولايت آنان واجب است و بيزارى از دشمنان آنان نيز لازم است.

پرینت احادیث

انس والفت با مردم

امام باقر عليه السلام فرمود: بدان كه انس گرفتن (بامردم) ازخداوند است ودشمنى ازشيطان.

پرینت احادیث

حشر با محبوب

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: هر كس گروهى را دوست بدارد( و نسبت به آنان مهرورزى كند) خدا او را در زمره آنان محشور خواهد كرد.

پرینت احادیث

محبّت ممنوع

امام على عليه السلام فرمود: مبادا دشمنان خدا را دوست بدارى يا دوستى خود را براى غير دوستان خدا خالص گردانى، زيرا هركسى گروهى را دوست بدارد، با آنان محشور مى گردد.

پرینت احادیث

فصـل دوم:

محبّت محبوب اصلى

دل، حرم خدا

امام صادق عليه السلام فرمود: دل حرم خداست، پس غير خدا را در حرم الهى جاى مده.

پرینت احادیث

محبّت چه كسى و چـرا؟

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: خدا را به خاطر نعمتهايى كه به شما بخشيده است دوست بداريد، و مرا به خاطر دوستى خداى متعال دوست بداريد، و خاندان مرا به خاطر من دوست بداريد.

پرینت احادیث

برترين عمل

از حضرت عيسى عليه السلامسؤال شد: برترين اعمال چيست؟ فرمود: خشنودى از خدا و دوست داشتن او.

پرینت احادیث

راه ايجاد محبّت

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: خداوند به داود عليه السلامفرمود: مرا دوست بدار و مرا محبوب خلقم گردان، داود گفت: پروردگارا! آرى، من تو را دوست دارم، اما چگومه تو را محبوب خلقت گردانم؟ فرمود: نعمت هايم را براى ايشان يادآورى كن. زيرا وقتى نعمتهايم را بر آنان بازگو كردى، مرا دوست خواهند داشت.

پرینت احادیث

نشانه محبّت محبوب

امام صادق عليه السلام فرمود: خدا دنيا را به دوست و دشمنش عطا مى كند، ولى ايمان را فقط به كسى مى دهد كه او را دوست دارد.

پرینت احادیث

نشان عشق خدا

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: نشانه دوستى خدا دوست داشتن ياد خداست، و علامت دشمنى با خدا دشمن داشتن ياد خداست.

(البته مقصود، تنها ياد زبانى نيست).
پرینت احادیث

معيار خدادوستى

امام علي عليه السلام فرمود: هركس دوست دارد بداند جايگاهش نزد خدا چطور است، بايد ببيند مقام ومرتبه خدا پيش وى چقدر است، زيرا كسى كه كار دنيا وآخرت هردو در اختيار او قرار گيرد، و او كار آخرت را بر دنيا برگزيند پس خدا را دوست مى دارد، وكسى كه كار دنيا را انتخاب كند، خداوند پيش او ارزش و جايگاهى ندارد.

پرینت احادیث

نتيجه دوستى‏خدا

امام صادق عليه السلام فرمود: خدا بنده اى را دوست نمى دارد تا ولايت (دوستى واطاعت) او را بپذيرد، ودوست نمى دارد او را تااينكه بهشت را بر اوحتمى كند.

پرینت احادیث

فصـل سوم:

محبّت پيامبر و خاندانش عليهم‏السلام

محبّت پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: هيچ بنده اى ايمان نمى آورد، مگر اينكه من برايش محبوبتر از خودش باشم، وخاندانم برايش محبوبتر ازخاندان خودش باشد، وخانواده ام برايش دوست داشتنى تر ازخانواده اش باشد، وهستى وذات من برايش محبوبتر ازهستى خودش باشد.

پرینت احادیث

محبّت اهل بيت عليهم‏السلام

رسول اكرم صلي الله عليه و آله: ايمان كامل نمى شود مگر با محبّت ما اهل بيت.

پرینت احادیث

خشنودى خدا

رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: اى مردم! كسى كه دوست دارد خدا را در حالى ملاقات كند كه خدا از او راضى باشد، پس ائمه[ عليهم السلام]را دوست بدارد.

پرینت احادیث

آثار دوستى خاندان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: محبّت خاندان من در هفت جا كه ترس آن بزرگ و خطرناك است، مفيد است: هنگام مرگ، در قبر، هنگام حشر و رستاخيز، هنگام تحويل نامه اعمال، زمان حسابرسى، هنگام ميزان و سنجش اعمال و هنگام عبور از صراط.

پرینت احادیث

فصـل چهارم:

محبّتها و مهرورزى‏هاى شايسته

محبّت مؤمن

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: دوستى مؤمن با مؤمن براى خدا از بزرگترين شعبه هاى ايمان است. آگاه باشيد هر كه دوستى اش براى خدا، دشمنى اش براى خدا، عطايش براى خدا و منعش براى خدا باشد، از برگزيدگان الهى است.

پرینت احادیث

محبّت مؤمنان به يكديگر

امام صادق عليه السلام فرمود: مؤمنان را درنيكى و مهرورزى به يكديگر و دوستى و ملاطفت به همديگر، همانند يك پيكر مى بينى كه وقتى عضوى به درد آيد و شكايت كند،اعضاى ديگر با بى خوابى و تب با او هم صدا شوند و يكديگر را فراخوانند.

چو عضوى به درد آورد روزگاردگر عضوها را نماند قرار
پرینت احادیث

محبّت به راهنمايان

اميرالمؤمنين عليه السلامفرمود: محبوب ترين مردم نزد تو بايد كسى باشد كه تو را به راه هاى درست و حق هدايت كند و عيب هايت را براى تو بنماياند.

پرینت احادیث

محبّت به دانشوران

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: عالم باش يا آموزنده، يا شنونده، و يا دوستدار آنان، و پنجمين نباش كه هلاك مى شوى.

پرینت احادیث

محبّت به بانوان

امام صادق عليه السلام فرمود: هرچه زن دوستى بنده افزايش يابد، برايمانش افزوده مى شود.

پرینت احادیث

محبّت به همسر

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: حق مرد بر زنش آن است كه پاى بند خانه اش باشد، با او محبّت و مهربانى كند و دوستش بدارد.

پرینت احادیث

محبّت به كودكان

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: به كودكان محبّت كنيد وبه آنها رحم كنيد و هروقت به آنها وعده داديد به آن وفاكنيد، چون آنهاشما را روزى رسان خود مى دانند.

پرینت احادیث

مـهرورزى به نيازمندان

رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: هر چيزى كليدى دارد و كليد بهشت، دوست داشتن بينوايان و فقيران است.

پرینت احادیث

ميزان محبّت به مردم

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: انسان به حقيقت و درجه كامل ايمان نمى رسد مگر آنكه آنچه از خوبيها كه براى خود دوست دارد، براى مردم هم دوست بدارد.

پرینت احادیث

فصـل پنجم:

عوامل محبّت آفرين

نـيكـى

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: خداوند دلهاى بندگانش را چنين سرشته است كه هركس به آنها نيكى كند به او مهرورزند و هركه را به آنها بدى كند دشمن بدارند.

پرینت احادیث

فروتنى

امام على عليه السلام فرمود: دوستى و محبّت، ميوه فروتنى است.

پرینت احادیث

گشاده رويى

امام على عليه السلام فرمود: گشاده رويى، سبب دوستى و محبّت است.

پرینت احادیث

خوش خلقى

امام على عليه السلام فرمود: خوش خلقى محبّت به بار مى آورد و دوستى را استوارتر مى سازد.

پرینت احادیث

احسان وبى‏توقّعى

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: هرگاه خواستى مردم تو را دوست بدارند، به آنان نيكى كن و آنچه را در دست دارند رها كن.

پرینت احادیث

انصاف وهمدردى

امام على عليه السلام فرمود: با سه صفت محبّت و دوستى بدست مى آورى: 1 – انصاف در معاشرت 2 – همدردى با ديگران در خوشى و ناخوشى 3 – برخورد با قلب پاك و سالم

پرینت احادیث

صله رحم

امام باقر عليه السلام فرمود: صله رحم، اعمال انسان را پاكيزه مى كند و او را در ميان خاندانش محبوب مى سازد.

پرینت احادیث

اظهار محبّت

امام صادق عليه السلام فرمود: هنگامى كه كسى را دوست مى دارى، او را از اين محبّت آگاه كن زيرا اين كار، دوستى بين شما را محكم تر مى كند.

پرینت احادیث

دست دادن

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود: با يكديگر دست بدهيد، زيرا مصافحه كينه را از بين مى برد .

پرینت احادیث

فصـل ششم:

هدف در مهرورزى

تولّى وتبرّى

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به اصحابش فرمود: محكمترين دستگيره ايمان چيست؟اصحاب گفتند: خدا و رسولش آگاهترند، يكى از اصحاب گفت: نماز است، ديگرى گفت: زكات، سوّمى گفت: روزه، يكى ديگر گفت: حجّ و عمره است، بعضى هم گفتند: جهاد است. پيامبر اكرم9 فرمود: براى هر آنچه كه شما گفتيد فضيلتى است ولى هيچكدام محكمترين دستگيره ايمان نيستند، محكمترين دستگيره ايمان دوستى ودشمنى در راه خدا و دوست داشتن دوستان خدا و برائت جستن از دشمنان خداست.

پرینت احادیث

دوستى خالصانه

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: كسى كه دوست دارد طعم ايمان را بچشد، پس كسى را فقط براى خدا دوست بدارد.

پرینت احادیث

محكمترين دستگيره

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به ابوذر فرمود: كدامين دستگيره ايمان محكمتر است؟ ابوذر گفت: خدا و رسولش بهتر مى دانند، حضرت فرمود: دوستى كردن براى خدا، دشمنى كردن براى خدا و خشم در راه خدا.

 

بر گرفته از پایگاه اینترنتی کتاب و احادیث شیعه

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

دکمه بازگشت به بالا